ساعت : 14:51

سایت جامع اصناف (www.asnafnama.com)
صعود به رتبه اول موتورجستجوی گوگل با عضویت در سایت اصناف........ تلفن تماس جهت عضویت شما 09121463333
     

تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۹

ثبت دامنه اختصاصی
دامنه مورد نظر خود را برای ثبت جستجو کنید
.www

بوستر پمپ چیست؟

 
بوستر پمپ چيست؟
بوستر پمپ به دستگاهي اطلاق ميشود که دويا چند پمپ به صورت موازي به يکديگر متصل شده باشند تا بتواند دبي و هد مورد نظر را با کمترين انرژي وبالاترين راندمان تامين نمايند وظيفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم براي تامين شبکه مصرف با توجه به الگوي متغير مصرف ميباشد از اين رو هنگامي که در شبکه مصرفي وجود ندارد فشار تغيير نميکند و پمپهاي بوستر پمپ خاموش ميباشند اما به محض اينکه مصرف فشار در شبکه افت ميکند براي جبران اين افت اولين پمپ شروع بکار ميکند اگر اين پمپ قادر به تامين فشار نباشد پمپهاي ديگر به همين ترتيب وارد مدار ميشوند تا فشار را درمحدوده معيني ثابت نگه دارند هنگامي که مصرف کم يامتوقف ميشود پمپ نيز به ترتيب از مدار خارج ميشوند کلا پمپهاي بوستر پمپ با توجه به الگوي مصرف وارد يا خارج ميشوند.

موارد استفاده از بوستر پمپ
آبرساني ساختمانهاي مختلف مانند : برجها ، بيمارستانها ، مدارس ، سالنهاي تفريحي ورزشي ، مجتمع هاي مسکوني و آپارتماني و ...
تامين سيستم اطفا حريق
مصارف کشاورزي وآبياري
تامين آب صنعتي کارخانجات و صنايع

 مزاياي استفاده از بوستر پمپ
محدوده وسيعي را از جهت تنوع مصرف پوشش ميدهد.
وقتي نوسانهاي مصرف کننده بسيار زياد باشد به جاي استفاده از يک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچک که بصورت بوستر پمپ هستند استفاده ميشوند تا بتوان بسته به نياز تعدادي از آنها را به کار واداشت وازکار کردن بيهوده بقيه جلوگيري نمود در حقيقت استهلاک و مصرف انرژي به حداقل ميرسد.
بدليل اينکه بوستر پمپ از اجزاي مختلف متصل بهم تشکيل شده است ميتوان با جداکردن اين اجزابوستر پمپ راباسهولت حمل و درمکان مناسب نصب نمود.
کارکرد دائمي بوسترپمپ را ميتوان با کارگذاشتن يک پمپ رزرو تضمين کرد وهنگام خرابي يک پمپ ، پمپ رزرو وارد مدارميشود تا وقفه اي در کارکرد سيستم ايجاد نگردد .
قابليت سرويس حين کار را دارد

اجزاي تشکيل دهنده بوستر پمپ
اجزاي اصلي مشترک بوستر پمپ دور ثابت و دور متغير عبارتند از :
  • بخش مکش
  • بخش دهش
  • شاسي اصلي
  • مجموعه الکتروپمپها
  • ساير اجزاي اصلي
-  سايراجزاي اصلي بوسترپمپهاي دور ثابت شامل تابلوي کنترل وفرمان دور ثابت ، منبع ديافراگمي ، پرشرسوئيچ هاي حداقل و حداکثر فشار راتشکيل ميدهند
- ساير اجزاي اصلي بوستر پمپهاي دور متغير شامل : تابلوي کنترل و فرمان دور متغير و پرشر ترانسميتر ميباشد

الکترو پمپ: در اکثر قريب به اتفاق بوستر پمپها ازالکتروموتوربه عنوان موتور محرک پمپ استفاده ميشود
الكترو پمپ هاي بوستر پمپ كه به صورت موازي روي يك شاسي اصلي در كنار يكديگر قرار دارند مجموعه الكترو پمپ هاي يك بوستر پمپ را تشكيل مي دهند . مقدار توان مصرفي الكترو موتور بستگي به پمپ دارد . براي الكترو موتور بايد نوع عايق بندي مناسب را لحاظ كرد تا در مناطق مختلف و شرايط متفاوت جوابگو باشد . الكترو موتور از نظر مسائل ايمني (IP) نيز بايد قابل اطمينان باشد .

بخش مکش : بخش مکش بوستر پمپ شامل يک کلکتور لوله اي است که بواسطه شيرآلات و اتصالات موردنياز به مکش الکتروپمپ ها وخروجي مخزن ذخيره آب متصل ميگردد و شيرآلات واتصالات اين بخش عبارتند از : شير قطع ووصل ، صافي ، لرزه گير ، فلنچ ، مهره ماسوره

بخش دهش : بخش دهش نيزمشابه يک کلکتور لوله اي است که به وسيله شيرآلات واتصالات لازم از خروجي الکتروپمپ به شبکه مصرف متصل ميشود.شيرآلات اين بخش عبارتند از :  شيريکطرفه ، لرزه گير ، فلنچ مهره ماسوره
کلکتور مکش و دهش:  ورودي پمپ ها به کلکتور مکش متصل مي شوند و سيال از طريق اين کلکتور وارد پمپ ها مي شود .خروجي پمپ ها از طريق اتصالات و شير آلات و فلنجها به کلکتور دهش متصل مي شوند و سيال از طريق اين کلکتور خارج ميشود.در مصارف آبرساني کلکتور ها بايد گالوانيزه باشند تا از نظر بهداشتي مورد تائيد باشد. در سيستم هاي آتش نشاني کلکتور ها بايد از نوع بدون درز باشند و قادر به تحمل فشار بالا را داشته باشند.

 شير فلکه: هنگاميکه بخواهيم يکي از پمپ ها براي تعمير يا به هر دليل ديگري از مدار خارج کنيم از شيرهاي فلکه براي قطع جريان سيال استفاده مي کنيم.معمولا براي ابعاد بزرگ از شير هاي چدني و براي ابعاد کوچک از شير هاي برنجي استفاده مي شود.

شير يکطرفه : براي جلوگيري از برگشت آب به پمپ و جلوگيري ازصدمه رساندن ضربه قوچ احتمالي ازشيريکطرفه استفاده ميکنند .
صافي : دربسياري مواردسيال مورد استفاده براي مصر حاوي ذرات ريز يا اجسامي است که بايد حتما ازورود آنها به پمپ جلوگيري به عمل آيد تا به پمپ صدمه اي نرسد. بنابراين از صافي براي اين منظور استفاده ميشود در سيستم هاي آتشنشاني توصيه ميشود که براي هرکدام از پمپ ها يک صافي جداگانه در نظر گرفته شود تادر صورت بسته شدن يک خط بقيه پمپ ها به کار خود ادامه دهند.

لرزه گير: به دليل اينکه بتوانيم ارتعاش بوستر پمپ را به شبکه لوله کشي منتقل نکنيم از لرزه گير درکلکتور مکش ودهش استفاده ميکنيم هنگاميکه دبي خروجي از پمپها زياد شود ارتعاش در بوستر پمپ نيز زياد شود به همين دليل از لرزه گير بصورت جداگانه در هر خط بوستر پمپ يعني در ورودي و خروجي هر پمپ استفاده ميشود .

تابلوي برق و کنترل:  تابلوي برق وسيله اي است که سيستم مکانيکي و الکتريکي بوستر پمپ را هماهنگ مي نمايند.
طراحي مناسب تابلو مي تواند نقش به سزايي در کارکرد مطلوب بوستر پمپ داشته باشد.
تابلو هاي برق و فرمان بايد الکتروموتور ها و پمپ ها را از خطرات احتمالي نظير نوسانات شديد در شبکه برق و خشک کار کردن پمپ ها و غيره محافظت کنند.
همچنين تابلو بايد از نظر ايمني نيز مورد تائيد باشد .وظيفه کنترلر (PLC)اين است که بوستر پمپ را طوري کنترل کند که در شبکه مصرف فشار و دبي مطلوب ايجاد گردد و استهلاک نيز در پمپ ها بطور مساوي تقسيم گردد.
سيستم هاي بکار رفته در تابلوهاي فرمان و قدرت بوستر پمپ بايد امکانات مناسبي  به شرح زير ايجاد نمايند .

مخزن ديافراگمي : مخزن ديافراگمي: آب سيالي است با درصد تراکم نزديک به صفر و بطور عملي غير قابل تراکم از آنجا که در خطوط پمپاژ همواره ميبايست تداوم جريان سيال برقرار باشد (Continuity) تا عمل ازدياد فشار و انتقال توسط پمپ انجام گيرد و با توجه به غير قابل تراکم بودن آب  تا بخشي از سيستم پمپاژ بصورت ارتجاعي قابليت جذب انرژي  بصورت فشار يا کشش را دارا باشد.
مخازن ديافراگمي اين قابليت را دارند که آب را تحت فشار معيني ذخيره نموده و در صورت نياز دوباره آن را به سيستم باز گردانند.
تحت فشار بودن دائمي سيستم پمپاژ ميتواند عملکرد صحيح پرشر سوئيچ(Pressure Switches)را نيز تضمين نمايد تحقيقات نشان ميدهد که وجود مخزن ديافراگمي در جلوگيري از بوجود آمدن تنش هاي بزرگ در اثر پديده ضربه قوچ آب نقش بازي مي کند.
از طرف ديگر براي جلوگيري از ازدياد روشن و خاموش شدن پمپ ها سعي مي شود حجم مخزن ديافراگمي را قدري بزرگتر از حداقل مورد نياز براي نگهداري فشار انتخاب نمايند تا مصارف کوچک از محل ذخيره مخزن تامين گردد و سپس در صورت نياز به مقادير بيشتر آب مورد نياز تامين شده و ضمنا آب تخليه شده از مخزن نيز دوباره جايگزين شود ، هر چند اين وظيفه را ميتوان به پپمپ ژاکي نيز محول نمود تا مصارف کوچک را پاسخگو باشد اما به دلايلي که ذکر شد ترکيبي از پمپ ژاکي و مخزن ديافراگمي توصيه مي شود که باعث جلوگيري از روشن و خاموش شدنهاي مکرر پمپهاي اصلي گردد.
در بوستر پمپ هايي که از کنترلر براي کنترل کارکرد بوستر پمپ استفاده مي شود حجم مخازن ديافراگمي مورد نياز کمتر از حجم محاسبه شده خواهد بود زيرا کنترلر با برنامه ريزي صحيح مي تواند بخشي از عملکرد مخزن ديافراگمي را پوشش دهد.
اين منبع به واسطه لوله يا اتصال قابل انعطاف به كلكتور دهش بوستر پمپ متصل مي گردد و فقط در بوستر پمپ هاي دور ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد.

پرشرسوئيچ : در بوسترپمپهاي دور ثابت از دو پرشرسوئيچ براي کنترل فشار حداقل و حداکثر سيستم استفاده ميشود و مقدار محدوده فشار مجازکاري بوسترپمپ را براي واحد کنترل با استفاده از پرشرسوئيچ معين ميکنيم .

پرشرترانسميتر : دربوسترپمپهاي دورمتغير براي کنترل کاملا ثابت فشار آب فقط يک پرشرترانسميتربکارميرود .

مانومتر : براي اندازه گيري فشار ورودي بوستر پمپ فشارخروجي بوستر پمپ فشار تک تک پمپها از مانومتر استفاده ميشود .

اتصالات تبديلي و فلنچها: براي اتصال قطعات مختلف بوستر پمپ بهم از اتصالات وفلنچها استفاده ميشود که بنا برنوع و حجم بوستر پمپ از اتصالات وفلنچهاي جوشي يا دنده اي استفاده ميشود

شاسي : براي يکپارچه بودن بوسترپمپ مجموعه الکتروپمپ ها بخش مکش بخش دهش وتابلوي کنترل و فرمان برروي يک شاسي اصلي نصب ميگردند. پمپها والکتروموتورها بايد روي يک شاسي مناسب قرار گيرند تا ازارتعاش وحرکت آنها جلوگيري کند .مقاومت شاسي ونوع آن بستگي به وزن وحجم الکتروموتورها و پمپهاي مصرفي در بوستر پمپ دارد.
کوپلينگ : اگر پمپ و الکتروموتوربا سيستم کوپلينگ در خارج از پمپ کوپله گردد براي اتصال پمپ به الکتروموتور نياز به کوپلينگ ميباشد .اين کوپلينگ متناسب با قطر شفت الکتروموتوروپمپ است.استفاده از گارد کوپلينگ براي رعايت مسائل ايمني اجباري است .

-بايد توجه داشت که تمام قطعات بکار گرفته  شده دربوسترپمپ بايد از نوع استاندارد بوده واستانداردهاي مربوط به آبرساني وآتشنشاني دربوستر پمپ بايد رعايت شود همچنين تمام قطعات بايد با ضربت اطمينان درنظر گرفته شده بتوانند فشار ايجاد شده توسط پمپ را تحمل نمايند.


انواع بوستر پمپ: بوستر پمپ ها از نقطه نظر تعداد پمپ به دو دسته تك پمپه و دو يا چند پمپه طبقه بندي مي گردند.

بوستر پمپ تك پمپه: بوستر پمپ تك پمپه جهت مصارف آب بهداشتي كم و متوسط در آبرساني و صنعتي كاربرد دارد.
اين نوع بوستر پمپ كاملاً يكپارچه بوده و براي استفاده كافي است كه كلكتور ورودي آن به منبع تغذيه آب و كلكتور خروجي آن به شبكه مصرف متصل شده و برق مورد نياز تابلوي كنترل و فرمان آن تامين گردد.
بوسترپمپ دو يا چند پمپه: بوستر پمپ دو يا چند پمپه دور ثابت به دو دسته با الكتروپمپ پيشرو و بدون الكتروپمپ پيشرو طبقه بندي مي گردد.
بوستر پمپ با الكتروپمپ پيشرو : اين بوسترپمپ ها از يك الكتروپمپ پيشرو (جاكي پمپ) و يك يا چند الكتروپمپ اصلي تشكيل ميشوند كه در آن ظرفيت الكتروپمپ پيشرو كمتر ازالكتروپمپ هاي اصلي است ولي فشار آن با فشار الكتروپمپ هاي اصلي برابر است.
بوستر پمپ بدون الكتروپمپ پيشرو: اين بوسترپمپ ها از دو يا چند الكتروپمپ اصلي با مشخصات يكسان بدون استفاده از الكتروپمپ پيشرو ساخته مي شوند.

  موئلفه هاي بوستر پمپ :
بوسترپمپ ها بر اساس دو مؤلفه اصلي حداكثر مصرف آب و حداقل فشار طراحي مي شوند و نوسانات ساعتي مصرف آب نيز عامل موثر در تعيين مشخصات آن مي باشد.

نوع پمپ ها در بوسترپمپ از جهت كاركرد:
پمپ ها با توجه به كاركرد خود در بوسترپمپ به سه نوع تقسيم مي شوند:

1.پمپ اصلي(MAIN PUMP) :پمپ يا پمپ هايي كه وظيفه تامين هد و دبي كل سيستم را دارند.

2.پمپ ژاكي(JOCKEY PUMP):هنگامي كه دبي مورد نياز يك سيستم زياد باشد معمولا از پمپ هاي بزرگ استفاده مي گردد به تبع آن موتورهاي محرك نيز انرژي زيادي براي به حركت درآوردن پمپ نياز دارند در الگوي مصرف زمان هايي وجود دارد كه دبي درخواستي كم باشد و ميتوان اين دبي را با يك پمپ كوچك تامين كردو نيازي به استفاده از پمپ بزرگ نيست.به همين دليل براي صرفه جويي در مصرف انرژي و همچنين كاهش استهلاك پمپ هاي بزرگ پمپي با ظرفيت ابدهي كمتر از پمپ اصلي انتخاب مي كنند تا براي مصارف كم فقط اين پمپ روشن مي شود و نياز سيستم را برآورده كند. نام اين پمپ ژاكي پمپ يا پمپ پيشرو است.براي حالتي كه آبريزش در پمپ ها و افت تدريجي فشار در سيستم(LEAKAGE) وجود دارد از ژاكي براي تامين مجدد فشار استفاده مي نمايند.

3.پمپ رزرو(STANDBY PUPM)معمولا در مكان هايي كه آبرساني امري ضروري است و وقفه درآن باعث ايجاد مشكلاتي مي شود(مانند بيمارستانها،كارخانجات و...)پمپي را روي بوستر پمپ قرار مي دهند تا در صورت خراب شدن يا توقف يكي از پمپ ها اين پمپ وارد مدار شود و وقفه اي در آبرساني ايجاد نگردد. اين پمپ را پمپ رزرو  مي نامند. در بوستر پمپ هايي كا براي آتش نشاني بكار مي رود حتما بايد يك پمپ رزرو روي بوسترپمپ تعبيه گردد.


  سايت جامع اصناف ، سايت آينده www.SiteAsnaf.com
جهت مشاهده برترين فروشندگان بوسترپمپهاي آبرساني و آتش نشاني در ايران لطفا" بر روي لينک زير کليک کنيد 

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۳/۱۶
منبع : تحقيق و گرد آوري مقاله